هزینه باربری بین شهری/قیمت باربری به شهرستان

قیمت باربری از تهران به شهرستان،لیست قیمت باربری بین شهری،لیست قیمت حمل بار از تهران به شهرستان ها،تعرفه حمل بار بین شهری،تعرفه باربری به شهرستان.لیست قیمت باربری بین شهری.

جدول هزینه باربری از تهران به شهرستان

لیست قیمت باربری بین شهری

وانت نیسانخاور روبستهخاور روباز
هزینه باربری از تهران بهکرج۳۳۰۸۸۰۸۷۰
هزینه باربری از تهران بهاراک۸۵۰۱۳۵۰۱۲۵۰
هزینه باربری از تهران بهاردبیل۱۱۵۰۲۰۵۰۱۹۵۰
هزینه باربری از تهران بهارومیه۱۱۵۰۲۰۵۰۱۹۵۰
وانت نیسانخاور روبستهخاور روباز
هزینه باربری از تهران بهاصفهان۷۹۰۱۴۵۰۱۳۵۰
هزینه باربری از تهران بهاهواز۱۷۰۰۲۶۰۰۲۵۰۰
هزینه باربری از تهران بهایلام۱۱۵۰۲۰۵۰۱۹۵۰
وانت نیسانخاور روبستهخاور روباز
هزینه باربری از تهران بهبجنورد۱۳۵۰۲۴۵۰۲۳۵۰
هزینه باربری از تهران بهبندرعباس۲۱۰۰۳۳۰۰۳۲۰۰
هزینه باربری از تهران بهبوشهر۱۷۰۰۲۹۰۰۲۸۰۰
وانت نیسانخاور روبستهخاور روباز
هزینه باربری از تهران بهبیرجند۲۳۵۰۲۹۷۰۲۸۷۰
هزینه باربری از تهران بهتبریز۱۱۰۰۱۶۵۰۱۵۵۰
هزینه باربری از تهران بهخرم اباد۹۸۰۱۶۵۰۱۵۵۰
هزینه باربری از تهران بهرشت۸۵۰۱۶۵۰۱۵۵۰
وانت نیسانخاور روبستهخاور روباز
هزینه باربری از تهران بهزاهدان۲۴۰۰۴۱۰۰۴۰۰۰
هزینه باربری از تهران بهزنجان۸۵۰۱۶۰۰۱۵۰۰
هزینه باربری از تهران بهساری۸۵۰۱۶۵۰۱۵۵۰
وانت نیسانخاور روبستهخاور روباز
هزینه باربری از تهران بهسمنان۸۸۰۱۴۵۰۱۳۵۰
هزینه باربری از تهران بهسنندج۱۱۰۰۱۶۵۰۱۵۵۰
هزینه باربری از تهران بهشهرکرد۹۸۰۱۷۵۰۱۶۵۰
وانت نیسانخاور روبستهخاور روباز
هزینه باربری از تهران بهشیراز۱۳۸۰۲۴۵۰۲۳۵۰
هزینه باربری از تهران بهقزوین۵۱۰۱۳۰۰۱۲۰۰
هزینه باربری از تهران بهقم۵۹۰۱۳۰۰۱۲۰۰
وانت نیسانخاور روبستهخاور روباز
هزینه باربری از تهران بهکرمان۱۷۰۰۲۸۰۰۲۷۰۰
هزینه باربری از تهران بهکرمانشاه۱۱۰۰۱۶۵۰۱۵۵۰
هزینه باربری از تهران بهگرگان۱۱۰۰۱۸۰۰۱۷۰۰
وانت نیسانخاور روبستهخاور روباز
هزینه باربری از تهران بهمشهد۱۳۵۰۲۴۵۰۲۳۵۰
هزینه باربری از تهران بههمدان۸۷۰۱۳۵۰۱۲۵۰
هزینه باربری از تهران بهیاسوج۱۵۳۰۲۵۰۰۲۴۰۰
وانت نیسانخاور روبستهخاور روباز
هزینه باربری از تهران بهیزد۱۱۰۰۱۹۷۰۱۸۷۰
هزینه باربری از تهران بهکیش۲۷۰۰۴۳۰۰۴۲۰۰
هزینه باربری از تهران بهقشم۲۲۰۰۴۶۵۰۴۵۵۰